Outstanding Academic Achievement in Economics Economics

This award goes to economics majors that are in the top 15% of students in the graduating class in terms of academic performance.

2017 Awardees

Emmanuel Ameha

Emmanuel Ameha

Maria Barrios

Maria Barrios

Nathaniel Bechhofer

Nathaniel Bechhofer

Xi Chen

Xi Chen

Mihyun Choi

Mihyun Choi

Hunter Cox

Hunter Cox

Giuseppe Germinario

Giuseppe Germinario

Carola Gorena Morales

Carola Gorena Morales

Chanel Grice

Chanel Grice

Brian Harbaugh

Brian Harbaugh

Elizabeth Harris

Elizabeth Harris

Jacob Hess

Jacob Hess

Yulia Horwath

Yulia Horwath

Samantha Jordan

Samantha Jordan

Mingrui Li

Mingrui Li

Yixuan Li

Yixuan Li

Mingyu Liu

Mingyu Liu

Zhedong Liu

Zhedong Liu

Teng Long

Teng Long

Jessica Lowman

Jessica Lowman

Sejal Naik

Sejal Naik

Gabriel Pereira

Gabriel Pereira

Yuri Protzuk

Yuri Protzuk

Wayne Rash

Wayne Rash

Ryan Renkey

Ryan Renkey

Tristan Southard

Tristan Southard

Xun Su

Xun Su

Fengkai Sun

Fengkai Sun

Zhuocheng Yin

Zhuocheng Yin

Dongquan Zhang

Dongquan Zhang

Guanhua Zhu

Guanhua Zhu