Excellence Award Economics

Award for students in the top 15% of the graduating class in economics.

2020 Awardees

Kendal Angeloff

Kendal Angeloff

Edward Ayers

Edward Ayers

Goen Chang

Goen Chang

Yuyou Dai

Yuyou Dai

Alicia Ehlert

Alicia Ehlert

Ryan Fraser

Ryan Fraser

Heyi Gao

Heyi Gao

Nikhil Jain

Nikhil Jain

Gabriel Jones

Gabriel Jones

Attila Kiss

Attila Kiss

Conner Kolessides

Conner Kolessides

Jaehyo Lee

Jaehyo Lee

Zhiwewi Lei

Zhiwewi Lei

Dominic Pino

Dominic Pino

Jace White

Jace White

Yiheng Zhang

Yiheng Zhang