Howard R. Bloch Memorial Award Economics

Awarded to our top performing student in the economics program.

2011 Awardee

Jianwei Xing

Jianwei Xing